Partycypacyjne Ścieżki Edukacyjne

Projekt archiwalny

Collegium Civitas oferuje możliwość dokształcania w ramach indywidualnie konstruowanych modułowych ścieżek edukacyjnych (Partycypacyjne Ścieżki Edukacyjne).


Zapraszamy Państwa do przeprowadzenia autodiagnozy kompetencji w obszarach:

 1. Kompetencje społeczne
 2. Kompetencje osobiste
 3. Kompetencje profesjonalne pogrupowane tematycznie w ścieżki:
  1. Bezpieczeństwo energtyczne. Państwo, Samorząd, Biznes.
  2. Dziennikarstwo i Komunikacja w Sieci
  3. Savoir – vivre na co dzień i w biznesie
  4. Zarządzanie Projektami
  5. Zarządzanie w NGO
  6. Mediacje w oświacie.
  7. Szkoła Letnia.

Po zakończeniu autodiagnozy system podpowie Państwu, które zajęcia będą dla Państwa najlepsze, w razie pytań pozostawiamy do Państwa dyspozycji Doradcę Edukacyjnego. Macie Państwo możliwość wyboru „pełnego” kursu lub wyboru modułów z różnych obszarów tematycznych.

Zapraszamy do układania własnych ścieżek edukacyjnych zgodnych z Państwa zapotrzebowaniem kompetencyjnym i zainteresowaniami.

------------------------------------------------------

Kurs MODUŁOWY: Mediacje w oświacie, realizowany w ramach projektu „Partycypacyjny Model Kształcenia Ustawicznego”, dofinansowany z UE, ze środków EFS.


2013/2014

Opiekę merytoryczną nad kursem sprawuje Jerzy Mantur – mediator i wykładowca, Dyrektor Delegatury Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów w województwie podlaskim, specjalista z zakresu pomiaru dydaktycznego i ewaluacji. Kierownik Pracowni Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku. Doradca zawodowy z wieloletnim doświadczeniem, Pomysłodawca i współorganizator Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy oraz Konkursu Wiedzy o Zawodach. Koordynator Badań Losów Absolwentów w wielu szkołach zawodowych oraz na uczelniach wyższych. W latach 2002 – 2007 wizytator Wydziału Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Wieloletni doświadczony szkoleniowiec z zakresu mierzenia jakości, pomiaru i ewaluacji. Brał udział w pracach Panelu Ekspertów przy ocenie wniosków ZPORR przy Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku. W latach 2008-2009 asesor MEN w zakresie oceny projektów III Priorytetu POKL. Magister historii i wiedzy o społeczeństwie, egzaminator maturalny z tych przedmiotów.

Po ukończeniu zajęć Uczestnik będzie:

 • Znał prawidłowości zachowań w różnych aspektach przeprowadzania konsultacji ze stronami, celem wyboru odpowiednich terminów postępowania mediacyjnego
 • Znał regulacje prawne dotyczące mediacji, w szczególności pracowniczej, rówieśniczej i szkolnej
 • Umiał zastosować mediacje w rozwiązywaniu sporów
 • Posiadał umiejętność doboru właściwych metod i narzędzi prowadzenia mediacji, stosowania właściwych technik mediacyjnych na różnych etapach mediacji
 • Znał metody wprowadzania mediacji do szkół i placówek oświatowych
 • Potrafił charakteryzować proces mediacji, rolę mediatora i stron, zasady współpracy z sądem i prokuraturą
 • Znał różnice zachowań i umiał oceniać zachowania partnerów mediacyjnych i dostosować ogólne zasady etykiety do specyfiki organizacji
 • Wyjaśniał warunki porozumienia mediacyjnego, w tym wszelkie stosowne przepisy odnoszące się do obowiązku zachowania poufności spoczywającym na mediatorze i stronach.
 • Prowadził postępowanie w odpowiedni sposób, przy respektowaniu zasady praworządności, oraz potrzeby sprawnego rozstrzygnięcia sporu
 • Prowadził postępowanie etycznie, z poszanowaniem różnorodności poglądów i kultur narodowych, a w działalności właściwego komunikowania się z otoczeniem
 • Umiał prawidłowo sporządzać dokumentację mediacyjną


Efektem ukończenia kursu będzie nabycie przez Uczestnika umiejętności z zakresu:

 •  Znajomości szacowania kosztów mediacji, kształtowania wynagrodzeń mediatorów
 • Stosowania mediacji do rozwiązywaniu sporów na przykładach spraw karnych, cywilnych, rodzinnych i wobec nieletnich, pracy oraz oświatowych
 • Wybranych zagadnień psychologii społecznej związanych z mediacją
 • Szczegółowych regulacji prawnych dotyczących mediacji
 • Technik mediacyjnych na różnych etapach mediacji
 • Zasad komunikacji w mediacji


----------------------------------

Studia Podyplomowe z dotacją UE - Bezpieczeństwo Energetyczne. Państwo, Samorząd, Biznes

2013/2014


Kierownikiem studiów jest dr Dominik Smyrgała, ekspert ds. bezpieczeństwa energetycznego, adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas, były wiceprezes Instytutu Jagiellońskiego. Autor licznych publikacji z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, a także analiz dla instytucji państwowych, w tym Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Ośrodka Studiów Wschodnich oraz firm komercyjnych.

 

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo Energetyczne przygotowują do pracy związanej z sektorem energetycznym od poziomu administracji lokalnej, przez firmy komercyjne, aż po poziom państwowy. Zajęcia dostarczają szerokiej wiedzy z zakresu studiów politycznych, prawa, ekonomii, zasad funkcjonowania rynku energii, geologii i geografii wraz z elementami wiedzy technicznej dotyczącymi różnych nośników energii i jej wytwarzania.

 

Studia skierowane są do absolwentów studiów z szerokiego zakresu specjalności, w szczególności kierunków związanych z politologią, stosunkami międzynarodowymi, dziennikarstwem, naukami o bezpieczeństwie, studiów technicznych, geograficznych i geologicznych, prawnych i ekonomicznych.

 

To studia dla osób planujących pracę na stanowiskach:

 • analitycznych i specjalistycznych w przedsiębiorstwach i administracji
 • doradców i radców prawnych, pracowników kancelarii prawnych
 • w policji i służbach specjalnych działających w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego

oraz przyszłych i obecnych:

 • dziennikarzy ekonomicznych
 • pracowników naukowych
 • przedsiębiorców

 

Program studiów obejmuje zajęcia w formie wykładu, zajęć warsztatowych i analizy studiów przypadku. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy Collegium Civitas, jak również osoby zawodowo związane z rynkiem energii w Polsce, m.in. byli i aktualni pracownicy administracji państwowej, dyplomacji, spółek energetycznych i konsultingowych.

------------------------------------------------------

KURS MODUŁOWY: Dziennikarstwo i Komunikacja w Sieci

2013/2014


Opieka merytoryczna: Grzegorz Rzeczkowski (szef serwisu POLITYKA.PL)

Celem kursu jest zapoznanie Słuchaczy z:

 • technikami tworzenia internetowych tekstów i multimediów,
 • tworzeniem skutecznych sposobów PR - owej komunikacji w Internecie,
 • bezpiecznym korzystaniem z zasobów Internetu.


Znaczną część zajęć stanowić będzie blok warsztatowy, w ramach którego Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji w Internecie.


 Kurs jest skierowany do :

 • dziennikarzy serwisów informacyjnych,
 • specjalistów ds. PR,
 • wszystkich, których fascynują możliwości, jakie daje Internet w dziedzinie komunikacji; w szczególności dla dziennikarzy serwisów informacyjnych i specjalistów PR.

Kurs składa się 12 modułów i liczy łącznie 67 godzin dydaktycznych.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KURS MODUŁOWY: Savoir-vivre w biznesie

2013/2014


Opiekę merytoryczną nad kursem sprawuje Nina Dziemidowicz –absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i podyplomowego Studium Dziennikarstwa UW. Przez wiele lat poznawała, w praktyce, tajniki protokołu dyplomatycznego, jako żona ambasadora w Grecji i Egipcie. Wcześniej pracowała m.in. w Biurze Informacyjnym Sejmu RP, była, doradcą Prezesa Rady Ministrów Hanny Suchockiej. Trener prowadzący szkolenia, warsztaty i konsultacje indywidualne z etykiety biznesu dla pracowników o różnych profilach zawodowych. Autorka kolumny „Dobre maniery” w najpoczytniejszym miesięczniku „Dobre rady”- gdzie pisze jak stosować zasady savoir-vivre’u na co dzień.


Po ukończeniu zajęć Słuchacz będzie:

 • Znać prawidłowości zachowań w różnych aspektach interakcji personalnych i umieć je wykorzystać do aktywnego kształtowania wizerunku własnego.
 • Posiadać umiejętność doboru właściwych metod i narzędzi pozwalających ocenić zachowania innych.
 • Wiedzieć jak pracować w ramach zespołu, jak umiejętnie zaprezentować swoją wiedzę.
 • Znać różnice zachowań i umieć ocenić zachowania partnerów biznesowych i dostosować ogólne zasady etykiety do specyfiki kraju partnera zagranicznego.
 • Mieć świadomość ważności właściwego zachowania się w życiu zawodowym w sposób profesjonalny i zgodny z zasadami etykiety obowiązującej w biznesie międzynarodowym.
 • Mieć odpowiednie poszanowanie różnorodności poglądów i kultur narodowych, a w szczególności właściwego komunikowania się z otoczeniem.
 • Wiedzieć że właściwy styl, swoboda i dobre maniery stanowią klucz do sukcesu - czyli są czynnikiem decydującym o karierze.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

KURS MODUŁOWY: Zarządzanie w NGO

2013/2014Opieka merytoryczna: dr Katarzyna Iwińska

Trzeci sektor w Polsce i na świecie rozwija się dynamicznie i ulega silnej profesjonalizacji. Celem kursu jest wykształcenie w Słuchaczach umiejętności menedżerskich, które umożliwią efektywne i sprawne zarządzanie organizacjami pozarządowymi.


Kurs jest skierowany do :

 • Kadry zarządzającej w NGO
 • Osób, które chcą podwyższać własne kompetencje i skutecznie rozwijać działalność pozarządową.

Kurs składa się 6 modułów i liczy łącznie 60 godzin dydaktycznych.

Efektem ukończenia kursu będzie nabycie przez Słuchacza umiejętności z zakresu:

 • Zarządzania finansami i prawnych aspektów funkcjonowania NGO,
 • Zarządzania zespołami (pracownikami i wolontariuszami), budowania zespołu i motywowania działaczy społecznych,
 • Tworzenia sieci współpracy oraz współpracy z administracją publiczną i firmami prywatnymi,
 • Umiejętności komunikacji interpersonalnej i współpracy w grupie,
 • Zarządzanie projektami społecznymi.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KURS MODUŁOWY: Zarządzanie Projektami

2013/2014


Opiekę merytoryczną nad kursem sprawuje dr Małgorzata Baran, ekonomistka, prorektor ds. rozwoju strategicznego Collegium Civitas, specjalistka w zakresie projektów unijnych. Pracowała m.in. jako dyrektor Działu Obsługi Projektów i Funduszy Europejskich w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Autorka i współautorka publikacji naukowych, m.in. Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw (Toruń 2007).

Celem kursu jest zapoznanie Słuchaczy z poszczególnymi etapami procesu zarządzania projektami zgodnie z obowiązującymi standardami międzynarodowymi. Nacisk położony zostanie na:

Praktyczne poznanie metodyki budowania projektu  - charakterystyka pomysłu, przeprowadzenie poszczególnych analiz, planowanie, przygotowanie finalnej wersji projektu,

Zasady skutecznej realizacji projektu – monitoring działań, analiza ryzyka, rozliczanie, ocena i ewaluacja.

Znaczną część zajęć stanowić będzie blok warsztatowy, w ramach którego Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu przygotowania projektu i kompleksowego zarządzania projektem.


Kurs jest skierowany do :

 • Pracowników m.in. uczelni wyższych, NGO zajmujących się pozyskiwaniem środków
 • Osób zarządzających projektami
 • Osób ewaluujących projekty


Kurs składa się 5 modułów i liczy łącznie 56 godzin dydaktycznych.


Po ukończeniu zajęć Słuchacz będzie:

 • - wiedział czym jest zarządzanie projektem,
 • - znał specyfikę poszczególnych etapów w cyklu życia projektu,
 • - umiał napisać własny projekt,
 • - potrafił zaplanować proces zarządzania projektem,
 • - znał narzędzia zarządzania projektami,
 • - znał wyzwania związane z realizacją projektu.

 

projekt i wykonanie: OPTeam S.A. www.efs.gov.pl