Regulamin Programu Rozwoju Kompetencji Studenta projekt "e-Uczelnia - Nowoczesny Program Rozwoju"

REGULAMIN UCZESTNICTWA

w ZADANIU 1 „PROGRAM ROZWOJU KOMPETENCJI STUDENTA CC (PRKS)”

projektu „E-UCZELNIA – Nowoczesny Program Rozwoju” nr POWR.03.05.00-00-Z021/18

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                                                               

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Projektu (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w Zadaniu 1, Projektu „E-Uczelnia – Nowoczesny Program Rozwojunr POWR.03.05.00-00-Z021/18 (dalej: „Projekt”).
 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy o dofinansowanie Projektu zawartej pomiędzy Uczelnią oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
 3. Zadanie 1 pn. „Program Rozwoju Kompetencji Studenta CC” realizowane w ramach projektu „E-Uczelnia – Nowoczesny Program Rozwoju”, dotyczy podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, by odpowiadały one potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez przeprowadzenie szkoleń i warsztatów, w sposób kompleksowy przygotowujących studentów do wejścia na rynek pracy.
 4. Celem Zadania 1 jest m.in. rozwój kształcenia w obszarach poszukiwanych na rynku pracy
  oraz podniesienie kompetencji zawodowych osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, by ww. kompetencje odpowiadały potrzebom współczesnej gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, poprzez przeprowadzenie szkoleń i warsztatów, niwelujących posiadane przez potencjalnych kursantów luki kompetencyjne.
 5. Projekt realizowany jest w okresie od dnia 1 września 2019 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.
 6. Beneficjentem i organizatorem Projektu jest niepubliczna uczelnia wyższa Collegium Civitas (dalej „Uczelnia”) z siedzibą w Warszawie, PKiN, Plac Defilad 1.
 7. Regulamin określa zasady rekrutacji kandydatów, zasady uczestnictwa w Projekcie, zakres finansowania szkoleń, prawa i obowiązki Uczestników oraz obowiązki Uczelni.

 

§ 2

Definicje

 1. Używane w Regulaminie definicje oznaczają:

1)   uczestnik Projektu – osoba, która spełnia kryteria kwalifikowalności, przystąpiła do Projektu
i korzysta z oferowanego w ramach Projektu wsparcia i posiada obywatelstwo polskie oraz/lub inne niż polskie.

2)   cudzoziemiec (obcokrajowiec) – jest to każda osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego;

3)   szkolenie – jest formą kształcenia krótszą niż 32 godziny zajęć dydaktycznych, którego celem jest w  szczególności uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy na określony temat.

4)   warsztat – jest formą kształcenia krótszą niż 32 godziny zajęć dydaktycznych, praktycznie doskonalącą umiejętności;

5)   harmonogram Projektu – okres przewidziany dla procesu rekrutacji Uczestników oraz realizacji Projektu;

6)   rozpoczęcie udziału w projekcie – rozpoczęcie udziału w projekcie równoważne jest ze złożeniem wymaganych dokumentów, przystąpieniem do pierwszej formy wsparcia i do bilansu kompetencji;

7)   zakończenie udziału w projekcie – zakończenie udziału w projekcie równoznaczne jest z poddaniem się Bilansowi kompetencji oraz dopełnieniem wszelkich formalności przewidzianych wymaganiami projektu;

8)   Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako Instytucja Pośrednicząca w Programie i organizator konkursu III Osi Priorytetowej Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

§ 3

 Formy wsparcia oferowane w ramach zadania 1

 1. Projekt zakłada objęcie wsparciem 212 studentów Collegium Civitas poprzez przeprowadzenie szkoleń i warsztatów uruchamianych w ramach przedmiotowego projektu.
 2. W ramach zadania 1 realizowane będą następujące działania:

1)      Projektowanie innowacyjnych produktów metodą Design Thinking

2)      DIMAQ-Digital Marketing Qualification + egzamin

3)      Prince2 Foundation + egzamin

4)      SPSS (basic) & SPSS (marketing analityczny CRM)

5)      Negocjacje w biznesie – zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje (z udziałem pracodawcy)

6)      Warsztaty komunikacji i pracy w zespole multikulturowym (w świetle zmian społeczno-kulturowych)

7)      Wizyty studyjne u pracodawcy zgodne z profilem kompetencji studenta oraz efektami kształcenia dla danego kierunku skierowane do studentów wszystkich kierunków

8)      Warsztaty ABCD analizy danych (4-modułowy cykl warsztatów realizowanych metodą blended e-learningową).

 1. Szkolenia i warsztaty oferowane będą Uczestnikom zgodnie z następującymi założeniami Projektu:

 

 1. Badanie kompetencji studentów – 4 edycje
 2. Projektowanie innowacyjnych produktów metodą Design Thinking – 5 edycji
 3. DIMAQ-Digital Marketing Qualification z egzaminem – 5 edycji
 4. Prince2 Foundation z egzaminem – 5 edycji
 5. SPSS (basic) & SPSS (marketing analityczny CRM) – 5 edycji
 6. Negocjacje w biznesie – 5 edycji
 7. Warsztaty komunikacji i pracy w zespole multikulturowym – 5 edycji
 8. Wizyty studyjne u pracodawcy – 5 edycji
 9. Warsztaty ABCD analizy danych – 5 edycji

 

§ 4

Warunki rekrutacji i uczestnictwa

1.Warunkiem uczestnictwa w formach kształcenia oferowanych w ramach zadania 1, jest:

1)   posiadanie statusu studenta ostatnich 4 semestrów wszystkich kierunków i specjalności (I i II stopnia) potwierdzonego w dziekanacie uczeni;

2)   wypełnienie i podpisanie dokumentów projektowych (formularz zgłoszeniowy/deklaracja uczestnictwa/oświadczenie uczestnika projektu o danych osobowych);

3)   potwierdzenie luki kompetencyjnej zdiagnozowanej poprzez przeprowadzony bilans kompetencji przed przystąpieniem do projektu.

4)   Zgoda na udział w badaniu kompetencji przed i po udziale w projekcie oraz badaniach ankietowych, które odbędą się w trakcie realizacji Projektu oraz w okresie 6 i 12 miesięcy od zakończenia kształcenia.

 

 1. Uczestnikiem Projektu może być każda osoba spełniająca kryteria kwalifikacyjne Uczelni, studiująca na studiach I lub II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych, polskojęzycznych oraz anglojęzycznych niezależnie od posiadanego obywatelstwa.
 2. W formach wsparcia oferowanych w ramach zadania 1 nie mogą brać udziału studenci, którzy realizują nauczanie w ramach programu wymiany studentów ERASMUS+.
 3. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest przez Centrum Karier. Nadzór nad procesem rekrutacji prowadzi Koordynator Projektu.
 4. Rekrutacja odbywa się z poszanowaniem zasad równości szans, płci i niedyskryminacji.
 5. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z Harmonogramem Projektu w oparciu o ustalone kryteria i limity miejsc. W przypadku dużej liczby zgłoszeń o zakwalifikowaniu się na kurs zadecyduje kolejność na liście rankingowej. W przypadku zainteresowania przekraczającego możliwości pierwszeństwo będzie przysługiwać osobom defaworyzowanym na rynku pracy, między innymi kobietom, osobom z niepełnosprawnościami, studentom niepracującym.
 6. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz wszelkie aktualizacje dostępne będą na stronie internetowej Uczelni, w zakładce projektu (podać link).

 

§ 5

Miejsce realizacji form wsparcia

Zajęcia prowadzone z ramach zadania 1 odbywają się w uczelni lub w miejscu wskazanym przez organizatora szkoleń. Mogą być również wspomagane lub prowadzone metodami i technikami kształcenia na odległość.

 

§ 6

Zgoda na upublicznianie wizerunku

Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie wyraża zgodę na fotografowanie i udostępnianie swojego  wizerunku na potrzeby związane z realizowanym projektem.

 

§ 7

Obowiązki Uczestników Projektu

 1. Uczestnik Projektu ma obowiązek:

1)      zapoznania się z treścią oraz podpisania wszelkiej dokumentacji związanej z udziałem
w Projekcie przed rozpoczęciem udziału w Projekcie, w tym oświadczenia[1] Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu;

2)      uczestnictwa w przewidzianej formie wsparcia w miejscu wskazanym przez Uczelnię;

3)      potwierdzenia swojej obecności na zajęciach w sposób wskazany przez Uczelnię np. poprzez podpisanie listy obecności;

4)      osiągania wyników w nauce, aktywnego udziału w zajęciach, przygotowania do egzaminów
lub innych form zaliczeń, w tym przystąpienia do Bilansu kompetencji przed i po zakończeniu projektu;

5)      informowania Koordynatora Projektu o nieobecnościach, zwłaszcza w przypadkach zaistnienia zdarzeń losowych; 

6)      wypełniania zobowiązań przewidzianych w Regulaminie Projektu oraz innych wytycznych dotyczących realizacji szkoleń i warsztatów obowiązujących na Uczelni;

7)      uczestnictwa w badaniach ankietowych, które odbędą się w trakcie realizacji projektu
oraz w okresie 6 i 12 miesięcy od jego zakończenia, mających na celu zbadanie losów zawodowych uczestników szkoleń i warsztatów.

 

§ 8

Odpowiedzialność organizatora

 1. Uczelnia jako organizator szkoleń i warsztatów nie ponosi odpowiedzialności za szkody i uszczerbki na zdrowiu Uczestników Projektu w czasie trwania Projektu. 
 2. Uczestnicy Projektu zobowiązani są we własnym zakresie do ubezpieczenia NNW i posiadania ważnej polisy przez cały okres obowiązywania Projektu.
 3. Uczestnicy Projektu są zobowiązani do odbycia nieprzerwanego, całego cyklu kształcenia, zgodnego z formularzem uczestnictwa (co jest równoznaczne z otrzymywaniem wsparcia w każdym jego etapie).

 

§ 9

Rozliczenia finansowe

 1. Szkolenia i warsztaty realizowane w ramach Projektu są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jako takie, są bezpłatne dla uczestników Projektu.
 2. Uczestnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień w następujących przypadkach:

1)   rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie;

2)   nieusprawiedliwionego, długiego lub częstego braku udziału Uczestnika w działaniach realizowanych w ramach Projektu;

3)   spełnienia przez Uczestnika przesłanek do skreślenia z listy studentów na podstawie art. 108 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

§ 10

Załączniki

Integralną część Regulaminu stanowią następujące załączniki:

1) Formularz zgłoszeniowy;

2) deklaracja uczestnictwa w projekcie „E-Uczelnia – Nowoczesny Program Rozwoju”,;

2) oświadczenie uczestnika projektu dot. ochrony danych osobowych;

3) zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.

 

§ 11

Uwagi końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez czas trwania Projektu.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Uczelni oraz na stronie internetowej Uczelni.
 3. Kwestie nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane są przez kierownika Projektu oraz/lub właściwe organy Uczelni.
 4. Uczestników Projektu oprócz niniejszego Regulaminu i dokumentów wskazanych w jego treści wiążą inne obowiązujące studentów Uczelni regulacje prawne.
 5. Uczelnia  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 6. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w następujących przypadkach:

1)   zmian przepisów prawa;

2)   zmian warunków umowy o dofinansowanie Projektu;

3)   pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny i kontroli realizacji Projektu.

 1. Zmiany w Regulaminie obowiązują od dnia ogłoszenia przez Uczelnię.

 [1] Podanie danych i wypełnienie dokumentacji projektowej jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

projekt i wykonanie: OPTeam S.A. www.efs.gov.pl