Regulamin Kształcenia w ramach Partycypacyjnych Ścieżek Edukacyjnych

REGULAMIN KSZTAŁCENIA W RAMACH PARTYCYPACYJNYCH ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH COLLEGIUM CIVITAS WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

 1. I. Przepisy ogólne
  §1
  1. Collegium Civitas, zwane dalej "Uczelnią" prowadzi Partycypacyjne Ścieżki Edukacyjne w zakresie związanym z prowadzonymi kierunkami studiów.
  2. Partycypacyjne Ścieżki Edukacyjne są odpłatne.
  §2
  Słuchaczem na Partycypacyjnych Ścieżkach Edukacyjnych może zostać osoba, która:
  1. wypełniła i dostarczyła formularz zgłoszeniowy,
  2. wypełniła i dostarczyła deklarację uczestnictwa w projekcie
  3. dokonała autodiagnozy kompetencji przy pomocy narzędzia Diagnoza Kompetencji on-line (DIAKON),
  4. została zakwalifikowana w wyniku postępowania rekrutacyjnego,
  5. wypełniła oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  6. wypełni formularz danych osób objętych wsparciem
  7. podpisała umowę Uczelnia-Słuchacz zawierającą zasady rozliczeń finansowych z Uczelnią
  8. wniosła stosowną opłatę.
  §3
  Szczegółowy program Partycypacyjnych Ścieżek Edukacyjnych zawiera liczbę modułów edukacyjnych oraz godzin zajęć w ramach modułu, jak również informację o terminach odbywania się zajęć, osobach prowadzących zajęcia.
  §4
  1. Rektor powołuje na wniosek Koordynatora Projektu ekspertów programowo-metodycznych poszczególnych Partycypacyjnych Ścieżek Edukacyjnych.
  2. Ekspert programowo-metodyczny Partycypacyjnych Ścieżek Edukacyjnych podejmuje decyzje w sprawach słuchaczy. W sprawach finansowych decyzje podejmuje Rektor.
  3. Ekspert programowo-metodyczny Partycypacyjnych Ścieżek Edukacyjnych ma prawo do skreślenia z listy słuchaczy w przypadkach:
   1. rażącego naruszenia regulaminu, przepisów obowiązujących na terenie uczelni, a także powszechnie obowiązujących norm etycznych,
   2. rezygnacji z Partycypacyjnych Ścieżek Edukacyjnych, wyrażonej w formie pisemnej,
   3. nieobecności na ponad 80% godzin trwania modułów edukacyjnych.
  4. Od powyższej decyzji przysługuje w ciągu 14 dni odwołanie do Rektora.
 2. II. Prawa i obowiązki słuchaczy
  §5
  Słuchacz ma prawo do:
  1. uczestniczenia w zajęciach realizowanych w ramach programu Partycypacyjnych Ścieżek Edukacyjnych,
  2. korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków Collegium Civitas niezbędnych do realizacji programu Partycypacyjnych Ścieżek Edukacyjnych,
  3. zgłaszania uwag i postulatów dotyczących organizacji procesu dydaktycznego i obsługi administracyjnej. Uwagi należy kierować do eksperta programowo-metodycznego.
  §6
  Słuchacz obowiązany jest w szczególności do:
  1. przestrzegania przepisów obowiązujących w Collegium Civitas,
  2. uczestniczenia w zajęciach określonych w planie i programie kształcenia,
  3. samodzielnego wykonywania prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych,
  4. uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów w wyznaczonych przez wykładowcę terminach,
  5. obecności na 80% godzin zajęć przewidzianych w programie
  6. zgłaszanie zmian w danych osobowych, a w szczególności zmian nazwiska, adresu, adresu do korespondencji, adresu do faktury.
  §7
  W każdym okresie Partycypacyjnej Ścieżki Edukacyjnej kursant może zrezygnować z udziału w Partycypacyjnej Ścieżce Edukacyjnej. Zasady rozliczenia finansowego z Uczelnią reguluje umowa Uczelnia-Słuchacz.
 3. III. Ukończenie kursu
  §8
  1. Ukończenie Partycypacyjnej Ścieżki Edukacyjnej dokumentowane jest Świadectwem Ukończenia Partycypacyjnej Ścieżki Edukacyjnej Collegium Civitas.
  2. Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia Partycypacyjnej Ścieżki Edukacyjnej jest: podanie niezbędnych danych osobowych, zrealizowanie programu przewidzianego w planie Partycypacyjnej Ścieżki Edukacyjnej, udokumentowana obecność na zajęciach (80% obecności na każdym module/zajęciach odnoszącym się do danej kompetencji), złożenie egzaminów przewidzianych programem oraz złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego, jeżeli program Partycypacyjnej Ścieżki Edukacyjnej to przewiduje.
  3. Świadectwo Ukończenia Partycypacyjnej Ścieżki Edukacyjnej poświadcza nabycie kompetencji i umiejętności, które słuchacz nabył w trakcie procesu edukacyjnego.
  4. Uregulowanie wszystkich obowiązujących płatności jest niezbędnym warunkiem otrzymania Świadectwa Ukończenia Partycypacyjnej Ścieżki Edukacyjnej Collegium Civitas.
 4. IV. Przepisy końcowe
  § 9
  Regulamin Partycypacyjnej Ścieżki Edukacyjnej wchodzi w życie z dniem 31 maja 2013.
projekt i wykonanie: OPTeam S.A. www.efs.gov.pl